ท้าวมหาราชทั้ง 4 จ้าวแห่งจตุโลกบาล ผู้ดูแลโลกและเป็นใหญ่ในสวรรค์

ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 หรือ ท้าวมหาราชทั้ง 4 หลายคนอาจจะเคยได้ยิน ท้าวมหาราชทั้ง 4 เป็นใครมีประวัติความเป็นมาอย่างไร

หากจะกล่าวถึงท้าวมหาราชทั้ง 4 ก็ต้องกล่าวถึงสวรรค์ ซึ่งเป็นภูมิหนึ่งในสามแดนโลกธาตุ ซึ่งสามแดนโลกธาตุประกอบด้วย

-มนุษย์ภูมิ เป็นภูมิของผู้เกิดเป็นมนุษย์ มีความพร้อมด้วยคุณสมบัติของการเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเกิดในมนุษย์โลก

-อบายภูมิ มี นรก เปรต อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน เป็นภูมิของผู้ที่มีบาปเป็นกำลังส่งไป ด้วยขณะที่เกิดเป็นมนุษย์ทำบาปกรรม และอกุศลต่างๆ หลังตายจากความเป็นมนุษย์แล้ววิบากก็จะพาไปเกิดยังภูมินี้ เพื่อเสวยความทุกข์ที่เกิดจากผลของบาปที่ได้ทำมาตอนเป็นมนุษย์

-สุคติภูมิ มีสองอย่าง คือ

สวรรค์ มี 6 ชั้น ผู้ที่ได้มาเกิดสวรรค์นี้เรียกว่าเทวดา การที่จะได้มาเกิดเป็นเทวดานี้ มีเหตุมาจากตอนที่เป็นมนุษย์ได้ประกอบคุณงามความดี ทำบุญกุศลประเภทต่างๆ เช่นการรักษาศีล การให้ทานเป็นต้น เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์แล้ว วิบากแห่งบุญกุศลก็ชักพาให้เกิดในสวรรค์ มีความสุขเสวยผลบุญกุศลที่ได้ทำมาตอนเป็นมนุษย์ โดยชั้นต่างๆของสวรรค์ก็จะจำแนกตามกำลังของบุญกุศลที่ทำมา

สวรรค์ทั้ง 6 ชั้นประกอบด้วย

ชั้นที่ 1 จาตุมหาราชิกา

ชั้นที่ 2 ดาวดึงส์

ชั้นที่ 3 ยามา

ชั้นที่ 4 ดุสิตา

ชั้นที่ 5 นิมานรดี

ชั้นที่ 6 ปรนิมมิตวสวัตดี

พรหมโลก 16 ชั้น ผู้ที่จะได้มาเกิดในพรหมโลกนี้ เกิดจากสมัยที่เป็นมนุษย์ ได้เจริญสมาธิ จนได้ฌาน ในขั้นต่างๆ ขณะที่ตายจากความเป็นมนุษย์จิตยังทรงสมาธิฌานอยู่ วิบากของฌาน ก็ชักพาให้ไปเกิดในพรหมโลกซึ่งมีความละเอียดและความสุขมากกว่าสวรรค์

ท้าวมหาราชทั้ง 4 เป็นอธิปดีหรือผู้เป็นใหญ่ ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา หรือสวรรค์ชั้นที่ 1 โดยจะแบ่งเขตปรกครองดังนี้

1.ท้าวธตรฐ รักษาโลกด้านทิศตะวันออก และทำหน้าที่ปกครองคนธรรพ์
2.ท้าววิรุฬหก รักษาโลกด้านทิศใต้ และทำหน้าที่ปกครองกุมภัณฑ์
3.ท้าววิรูปักษ์ รักษาโลกด้านทิศตะวันตก และทำหน้าที่ปกครองพญานาค
4.ท้าวกุเวร รักษาโลกด้านทิศเหนือ และทำหน้าที่ปกครองยักษ์ ท้าวกุเวรมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ท้าวเวสวัณ หรือ ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวมหาราชทั้ง 4 วัดท่าซุง ต.น้ำซึม จ.อุทัยธานี

 

 

ท้าวมหาราชทั้ง 4 มีความสำคัญอย่างไรกับโลกมนุษย์ อธิบดีของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานี้ นอกจากท่านจะมีหน้าที่ดังกล่าวมาแล้ว ท่านยังมีหน้าที่ดูแลโลกมนุษย์ในเรื่องของการปรกครอง เทวดาต่างๆที่เป็นเทวดารักษาเขตต่างๆของโลกมนุษย์ รวมถึงเจ้าที่  หลายคนอาจจะงงว่าอย่างเมืองแขก เมืองฝรั่งมีเทวดา หรือเจ้าที่ด้วยหรือแท้จริงแล้วทุกที่ต่างๆมีเทวดาและเจ้าที่หมด แต่จะมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับที่ต่างๆ การปรกครองดูแลของท้าวมหาราชท่านก็จะดูแลตามลำดับชั้นกันไปโดยท้าวมหาราชทั้ง 4 ท่านเป็นเป็นใหญ่ที่สุดและมีเทวดาที่ตำแหน่งต่ำลงมาตามลำดับแบ่งหน้าที่กันปรกครองดูแลย่อยลงมา เพื่อดูแลความเรียบร้อยและความสงบสุขโดยรวมของมนุษย์

ในทางพิธีกรรมแม้ทางโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ หรือแม้แต่การประกอบพิธีกรรมทางพรามณ์ เมื่อทำพิธีกรรมใด ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ความเป็นอยู่ หรือพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนั้นในตำราการทำพิธี หรือการบวงสรวงนั้นก็จะมีบทที่กล่าวถึงการอันเชิญท้าวมหาราชทั้ง 4 นี้เสมอ

ตัวอย่างบทเชิญท้าวมหาราชทั้ง 4 และชุมนุมเทวดา

ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ
คันธัพพานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ

(ท้าวธตรฏฐ์ เป็นท้าวมหาราช เป็นผู้มียศ ผู้เป็นใหญ่แห่งคนธรรพ์ทั้งหลาย
เป็นเทวราชาผู้ปกครองอยู่ด้านทิศตะวันออกแม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมาก
มีนามว่าอินทกะเหมือนกันหมด ล้วนแต่มีกำลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก มีรัศมี มียศต่างก็มีความยินดี
ได้มายืนอยู่แล้ว)

ทักขิณัญจะ ทิสัง ราชา วิรุฬโห ตัปปะสาสะติ
กุมภัณฑานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ
(ท้าววิรุฬหก เป็นท้าวมหาราช เป็นผู้มียศ ผู้เป็นใหญ่แห่งกุมภัณฑ์ทั้งหลาย
เป็นเทวราชาผู้ปกครองอยู่ด้านทิศใต้ แม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมาก
มีนามว่าอินทกะเหมือนกันหมด ล้วนแต่มีกำลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก มีรัศมี มียศ
ต่างก็มีความยินดีได้มายืนอยู่แล้ว)

ปัจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา วิรูปักโข ปะสาสะติ
นาคานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ
(ท้าววิรูปักษ์ เป็นท้าวมหาราช เป็นผู้มียศ ผู้เป็นใหญ่แห่งนาคทั้งหลาย
เป็นเทวราชาผู้ปกครองอยู่ด้านทิศตะวันตก แม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมาก
มีนามว่าอินทกะเหมือนกันหมดล้วนแต่มีกำลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก มีรัศมี มียศ
ต่างก็มีความยินดีได้มายืนอยู่แล้ว)

อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา กุเวโร ตัปปะสาสะติ
ยักขานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ
(ท้าวกุเวร (ท้าวเวสสุวัณ) เป็นท้าวมหาราช เป็นผู้มียศ ผู้เป็นใหญ่ แห่งยักษ์ทั้งหลาย
เป็นเทวราชาผู้ปกครองอยู่ด้านทิศเหนือ แม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมาก
มีนามว่าอินทกะเหมือนกันหมด ล้วนแต่มีกำลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก มีรัศมี มียศ
ต่างก็มีความยินดีได้มายืนอยู่แล้ว)

ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก
ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง
จัตตาโร เต มะหาราชา สะมันตา จะตุโรทิสา
ทัททัลละมานา อัฏฐังสุ ฯ
(ท้าวธตรฏฐ์ ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันออก ท้าววิรุฬหก ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศใต้
ท้าววิรูปักษ์ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันตก ท้าวกุเวร (ท้าวเวสสุวัณ) ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศเหนือ
ทั้ง ๔ ท่านนี้เป็นท้าวมหาราช ได้มายืนอยู่ทำทิศทั้ง ๔ ให้รุ่งเรืองสว่างไสวแล้ว)

บทชุมนุมเทวดา

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ,
(ขอเชิญเหล่าเทพเจ้า ซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ ชั้นกามภพก็ดี ชั้นรูปภพก็ดี และภูมิเทวดาซึ่งสถิตอยู่ในวิมาน
หรือบนยอดเขาและในหุบเขา ในอากาศ ในเกาะ ในแว่นแคว้น ในบ้าน บนต้นไม้และในป่าชัฏ
ในเรือน และในไร่นาก็ดี ตลอดถึง ยักษ์ คนธรรพ์ และนาค ซึ่งสถิตอยู่ในน้ำ บนบกและที่อันไม่ราบเรียบก็ดี
ซึ่งอยู่ในที่ใกล้เคียง จงมาประชุมพร้อมกันในที่นี้ ขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจฟังคำของพระมุนีผู้ประเสริฐ
ที่เรากล่าวอยู่นี้….)

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา… ๓ ครั้ง
ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลสำหรับฟังธรรม..

ตัวอย่างบทอันเชิญท้าวมหาราชทั้ง 4 ของทางภาคกลาง แม้แต่ในทางภาคเหนือ สายล้านนา ตำราพระเวทย์และพิธีกรรมต่างๆก็ยังมีบันทึกไว้ ถึงการเชิญ ท้าวทั้ง 4 ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆเสมอแต่บทสวดอาจจะแตกต่างกันไป

จะเป็นได้ว่าในทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือทางพิธีกรรมแล้วท้าวมหาราชทั้ง 4 นั้นมีความสำคัญมาก เพราะว่าการทำพิธีกรรมใดก็ต้องเชิญท่านมารับรู้รับทราบอำนวยอวยพรให้มีความศักดิ์สิทธิ์เสมอ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.