ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบูชาเทพเทวดา

ความเชื่อเรื่องการบูชาเทพพรหมในสังคมไทยนั้นมีมาช้านาน คู่กับประเทศชาติบ้านเมืองมาแต่บรรพกาล จะเห็นได้จากพิธีกรรมต่างๆของทางฝ่ายบ้านเมืองหรืองานพระราชพิธีต่างๆ จะมีการประกอบพิธีบวงสรวงเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเสมอ การบวงสรวงบูชาเทพเทวดานั้นเป็นเหมือนการเชิญบอกกล่าวเทวดาผู้มีฤทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสถิตย์อยู่ในที่ต่างให้มาอำนวยอวยพรเพื่อให้การต่างๆนั้นสำเร็จได้ด้วยดีไร้อุปสรรคขัดขวางและเป็นศิริมงคล การบูชาเทวดาหรือเทพของประชนทั่วไปก็มีอยู่ให้เห็นไม่ว่าจะเป็นการหารูปบูชาองค์เทพต่างๆมาบูชาไว้ที่บ้านหรือแขวนไว้กับตัวเพื่อหวังเป็นที่พึ่งทางใจ หรือบนบานสานกล่าวในสิ่งที่ปรารถนาต่างๆ

แท้จริงแล้วเทวดา หรือเทพ คือใครมีที่มาที่ไปอย่างไร หากจะกล่าวถึงเทวดาก็ต้องกล่าวถึงภพภูมิต่างๆ อันเนื่องด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมมาสัมพุทธเจ้าแล้วด้วยอำนาจแห่งพระพุทธญาน ก็เล็งเห็นว่าแท้จริงแล้วดวงจิตต่างๆนั้นเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ เป็นไปตามอำนาจของกฏแห่งกรรมหรือการกระทำของดวงจิตนั้นเอง ทำให้ไปเกิดในภูมิต่างๆอันเป็นที่รองรับสภาพของจิตนั้น หากทำบาปไว้ตอนสมัยเป็นมนุษย์หลังจากตายจากความเป็นคนแล้วจิตก็ไปสู่อบายภูมิ มีนรกเป็นต้นรับผลของบาปคือความทุกข์

แต่หากทำบุญไว้มากหรือประกอบคุณงามความดีไว้มากสมัยที่เป็นมนุษย์ หลังจากตายจากความเป็นคนแล้วจิตก็ไปสู่สุคติภูมิ มีสวรรค์เป็นต้น ซึ่งดวงจิตที่ไปเกิดในสวรรค์นี้เองเรียกผู้ที่ไปเกิดนี้ว่า เทวดา หรือ เทพเทวดา ซึ่งการจะไปเกิดเป็นเทวดาได้ ในสมัยที่เป็นมนุษย์ต้องเป็นคนดี ประกอบคุณงามความดี ทำบุญกุศลประเภทต่างๆ จนมีระดับเพียงพอที่จะทำให้มาเกิดเป็นเทวดาในชั้นต่างๆได้ ซึ่งชั้นต่างๆของสวรรค์จำแนกได้ดังนี้

สวรรค์ มี 6 ชั้น ผู้ที่ได้มาเกิดสวรรค์นี้เรียกว่าเทวดา การที่จะได้มาเกิดเป็นเทวดานี้ มีเหตุมาจากตอนที่เป็นมนุษย์ได้ประกอบคุณงามความดี ทำบุญกุศลประเภทต่างๆ เช่นการรักษาศีล การให้ทานเป็นต้น เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์แล้ว วิบากแห่งบุญกุศลก็ชักพาให้เกิดในสวรรค์ มีความสุขเสวยผลบุญกุศลที่ได้ทำมาตอนเป็นมนุษย์ โดยชั้นต่างๆของสวรรค์ก็จะจำแนกตามกำลังของบุญกุศลที่ทำมา

สวรรค์ทั้ง 6 ชั้นประกอบด้วย

ชั้นที่ 1 จาตุมหาราชิกา

ชั้นที่ 2 ดาวดึงส์

ชั้นที่ 3 ยามา

ชั้นที่ 4 ดุสิตา

ชั้นที่ 5 นิมานรดี

ชั้นที่ 6 ปรนิมมิตวสวัตดี

 

คุณธรรม หรือเหตุหลักที่ทำให้เกิดเป็นเทวดาประกอบด้วย

-เป็นคนมีศีล มีการรักษาศีล 5 โดยบริบูรณ์ไม่ล่วงละเมิดศีลของตัวเองให้ขาดไปมีความพอใจที่จะรักษาศีลในใจเสมอ

-เป็นผู้ที่เกรงกลัวและละอายต่อบาปกรรมและอกุศลกรรมทั้งปวง มีความละอายใจและเกรงกลัวผลของการทำไม่ดีหรือการทำอกุศกรรมทั้งปวง

-เป็นคนให้ทานและประกอบบุญกุศลต่างๆอยู่เสมอ

ลักษณะของเทวดานั้น เนื่องจากภูมิของเทวดา หรือสวรรค์นั้นแตกต่างจากโลกมนุษย์เพราะเป็นโลกอีกมิติหนึ่ง มีสภาพเป็นทิพย์กายเทวดาจึงเป็นกายทิพย์ ดังนั้นจึงไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อของคน หากจะเห็นได้ต้องเป็นผู้ที่ฝึกจิตให้ได้ทิพจัษขุญาน หรือ เทวดาองค์นั้นบันดาลให้เห็นเท่านั้น กายทิพย์ของเทวดานั้นละเอียดจำแนกตามบุญกุศล และชั้นต่างๆของเทวดา

ด้วยเหตุนี้เองเทวดาจึงถือว่าเป็นผู้มีบุญมีบารมี มีคุณงามความดีมาก เพราะการเกิดเป็นเทวดานั้นยาก เพราะธรรมชาติของผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ที่ไม่มีบุญบารมีเพียงพอ มักละเมิดศีล ไม่ประกอบคุณงามความดี การบูชาเทวดาก็เหมือนการบูชาคนดี ที่อยู่มี่ภพภูมิหนึ่งที่สูงกว่าภูมิของโลกมนุษย์ จึงเป็นมงคลเป็นความดี แม้ในพระกรรมฐาน 40 กอง ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ในพระไตรปิฏก หนึ่งในนั้นก็คือ เทวานุสติกรรมฐาน คือกรรมฐานที่ว่าด้วยการระลึกถึงคุณธรรมความดีของเทวดา เพื่อทำสมาธิกรรมฐาน ก็เป็นวิธีหนึ่งการเจริญพระกรรมฐานทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้

 

ดังนั้นการบูชาเทพเทวดา จึงเป็นมงคลเป็นสิริมงคลเป็นกุศลกับผู้ที่บูชา แต่ต้องบูชาด้วยความเชื่อความศรัทธาที่ถูกต้องดังกล่าวมาแล้ว และสิ่งที่บูชาอยู่ต้องเป็นเทวดาจริงๆ จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด

 

 

บทความนี้แต่งขึ้นโดยอาจารย์นุ สยามมงคล ผู้ใดจะนำไปเผยแพร่ต้องแจ้งที่มาของข้อมูลว่าท่านเอาข้อมูลไปจากที่นี่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.