ท้าวเวสสุวรรณ หนึ่งในอธิบดีสวรรค์ชั้นจาตุมาหาราชิกา เจ้าแห่งยักษา

ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวัณ หรือท้าวกุเวร เป็นเทพมีอยู่จริง เป็นหนึ่งในอธิปดีของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา

สวรรค์ชั้นที่ 1 นี้เรียกว่า สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา  ตั้งอยู่ ณ เขาพระสุเมรุกลางจักรวาล  โดยมียอดเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่ 2 พระอินทร์เป็นผู้ปกครอง  สาเหตุที่เรียกสวรรค์ชั้นที่ 1 นี้ว่า จาตุมหาราชิกา  ก็เพราะว่ามีจตุมหาราชเป็นผู้ปกครอง 4 องค์ดังที่เราเรียกว่า “ท้าวจตุโลกบาล”  คือมีหน้าที่รักษาโลกมนุษย์ใน 4 ทิศ ได้แก่

1.ทิศตะวันออก  รักษาโดยท้าวธตรฐ จอมคนธรรพ์  ซึ่งคนธรรพ์นี้เป็นลูกครึ่งคนกับเทวดา  เป็นผู้รักษาต้นโสมจึงมีความชำนาญการปรุงยา  และเป็นนักษัตรคือมีความรอบรู้การดูดวงดาว  เชี่ยวชาญดาราศาสตร์ และโหราศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นชาวสวรรค์ที่ชำนาญการขับร้องและเล่นดนตรี ดีด สี ตี เป่า จึงมีหน้าที่เป็นพระภูมิรักษาห้องบ่าวสาวอีกด้วย

2.ทิศใต้  รักษาโดยท้าววิรุฬหก จอมกุมภัณฑ์  ซึ่งความจริงท้าววิรุฬหกนี้เป็นจอมเทวดาองค์หนึ่ง มีนามว่า “พระพิรุฬห์” เป็นเจ้าแห่งน้ำทั้งปวง  เป็นเทวราชที่มีฤทธิ์ยิ่งกว่าเทพเจ้าองค์อื่น ๆ จึงเป็นผู้สร้างและบำรุงเทวโลกและมนุษย์โลก  มีอำนาจและรอบรู้ในสิ่งทั้งปวงเพราะเป็นผู้ส่งเทวทูตไปทั่วทุกสารทิศเพื่อจดจำการกระทำของเทวดา  มนุษย์และอสูรทั้งปวง  ท่านเป็นผู้ที่เกลียดชังการกล่าวเท็จ และมีผู้ผิดสัญญาจึงมักจะลงโทษให้เจ็บป่วยไข้ หรือนำวรุณบาศคล้องคอไปลงทัณฑ์  แต่พระองค์เป็นผู้มีเมตตาถ้าผู้ใดสำนึกผิดก็จะผ่อนปรนให้  และผู้ใดประพฤติดีอยู่ในทำนองคลองธรรมท่านก็จะอำนวยความสุขสวัสดี  ช่วยให้รอดพ้นจากภัยอันตรายได้ในบางคราว

3.ทิศตะวันตก  รักษาโดยท้าววิรูปักษ์ จอมนาค คือมีบริวารเป็นมนุษย์ผสมนาคมีหน้าที่รักษา สมณะชีพราหมณ์และมนุษย์ผู้รักษาศีลภาวนาทั่วไป  ซึ่งนาคนั้นมีความสำคัญไม่น้อย  เคยขดตัวทำเป็นบัลลังก์ให้พระวิษณุบรรทมอยู่ในเกษียรสมุทร  เคยให้เป็นเชือกผูกเรือไว้กับกระโดงปลาใหญ่  ซึ่งพระนารายณ์อวตารเมื่อคราวน้ำท่วมโลก และเป็นเชือกพันกับภูเขาในการทำน้ำอมฤต  ทั้งพระยานาคยังเป็นสร้อยสังวาลของพระอิศวรอีกด้วย ฯลฯ  นี่ว่ากันตามคัมภีร์รามายณะของพราหมณ์
ส่วนในสมัย พระสมณโคดมบรมพุทธเจ้าของเราก็มีนาค มาเกี่ยวข้องหลายคราว เช่น เมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นจิก  ก็มีพญานาคราชชื่อ “มุจลินท์” มาขดตัวเป็นฐานแล้วแสดงอิทธิฤทธิ์แผ่พังพานบังแดดบังฝนซึ่งก่อให้เกิด  พระพุทธรูปปางนาคปรกขึ้น ดังนี้เป็นต้น

4.ทิศเหนือ  รักษาโดยท้าวกุเวร หรือท้าวเวสสุวัณ จอมยักษ์  ผู้เป็นเจ้าแห่งยักษ์ กุมภัณฑ์ รากษส แทตย์ ทานพ เปรต อสูร อสุรกาย อมนุษย์ ตลอดทั้งเป็นนายของบรรดาภูตผี ปีศาจทั้งปวง

ท้าวเวสสุวรรณ วัดเกตุมวดี สมุทรสาคร

 

ท้าวเวสสุวรรณปางเทวดา

ท้าวเวสสุวรรณนั้นท่านเป็นเทวดาที่ทั้งปางที่เป็นเทวดา และปางที่เป็นยักษ์ เป็นที่เกรงกลัวของอมนุษย์ภูติผีปีศาจ ส่วนปางเทวดานั้นเป็นเทวดาที่เป็นที่เคารพของเหล่าเทวดาของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา

 


ยันต์ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวัณมี คทา หรือกระบองเป็นอาวุธ ซึ่งมีฤทธิ์เดชเป็นที่เกรงกลัวของบรรดายักษ์ อมนุษย์ และภูติผียิ่งนัก  พระโบราณจารย์ ผู้เรืองวิชาจึงนิยมนำพระคาถามาจารึกในมีดหมอ  ไม้เท้าครู  หรือใช้เสกหวาย  เสกก้านมะยม เสกโพล เสกว่าน เสกทราย เสกข้าวสาร เสกด้ายมงคลลงลูกประคำ  หรือทำน้ำมนต์สำหรับเฆี่ยนขับผีดียิ่งนัก เรียกว่า พระคาถาอาวุธ 5 ประการ ดังนี้คือ
1.   อาวุธพระอินทร์ ได้แก่ สายฟ้า
2.   อาวุธพระยม ได้แก่ ตา
3.   อาวุธท้าววิรุฬหก (หรืออาฬะวะ จอมกุมภัณฑ์) ได้แก่ ผ้าโพกศีรษะ คือวรุณบาศนั่นเอง
4.   อาวุธท้าวเวสสุวัณ ได้แก่ คทา
5.   อาวุธพระพุทธเจ้า ได้แก่ พระธรรมจักร ซึ่งมีมากมายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ด้วยกัน
พระคาถาอาวุธ 5 ประการนี้ เป็นวิทยาคมทางด้านการขับภูตผีปีศาจ ดังจะกล่าวดังต่อไปนี้

พระคาถาอาวุธ 5 ประการ
สักกัสสะ  วะชิราวุธัง  ยมมัสสะ  นัยยะสาวุธัง  อาฬะวะกัสสะ  ทุสาวุธัง  เวสสุวัณณัสสะ  คะทาวุธัง  พุทธัสสะ  ธัมมะจักกะวุธัง  อะระหัง  พุทโธ  นะโมพุทธายะ

นอกจากนี้ในพระปริตรหรือพระสูตรอันสำคัญต่าง ๆ ในเจ็ดตำนานหรือสิบสองตำนาน  เช่น อาฎานาฎิยะปริตร  หรือมหาสมัยสูตร และภาณยักษ์  ก็ได้กล่าวยกย่องอิทธิฤทธิ์ของท้าวเวสสุวัณเป็นอันมาก  สูตรการลงยันต์ตรีนิสิงเห นั้นหมายถึง  พระพุทธเจ้าพระธัมมะเจ้าพระอริยเจ้า  และหัวใจพระคาถาต่าง ๆ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์สูง  โดยท้าวเวสสุวัณได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งที่บรรจุอยู่ในยันต์ตรีนิสิงเห คือ เลข 1 ซึ่งมีสูตรเรียกและลงว่า “มิเอกะยักขา” (มิ คือยอดศีล เอกะ คือเลขหนึ่งและยักขาก็คือท้าวเวสสุวัณนั่นเอง)
ท้าวเวสสุวัณ นอกจากจะเป็นจตุโลกบาลเจ้าแห่งยักษ์แล้ว  ยังเป็นธนะบดี คือเจ้าแห่งทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายทั่วพื้นปฐพี  อันเป็นสุดปรารถนาของมนุษย์ทุกคน ท่านท้าวเวสสุวัณจึงได้รับการเคารพสักการะอย่างสูง  เพราะไม่ใช่แต่จะดีทางด้านป้องกันภูตผีเท่านั้น ยังให้ผลทางด้านโภคทรัพย์สูงแก่ผู้บูชาอีกด้วย
ในทางพระพุทธศาสนาของไทยเรานั้น  รู้จักท้าวเวสสุวัณมากันตั้งแต่โบราณ  ที่เห็นกันมากที่สุดนั้น ได้แก่ภาพเขียนสีน้ำมันตามพระอุโบสถหรือพระวิหาร  นัยว่าเพื่อให้ท่านเป็นผู้คุ้มครองรักษาพระพุทธรูปในพระอุโบสถ อันถือเป็นรูปจำลององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  อมนุษย์ทั้งหลายจะรุกล้ำเข้าไปในบริเวณพระอุโบสถหรือพระวิหารไม่ได้  แม้กระทั่งซุ้มเรือนแก้วประดับองค์พระพุทธชินราช  จังหวัดพิษณุโลก ที่คนไทยภาคภูมิใจในพุทธศิลป์อันงดงามที่สุด  ผู้สร้างยังได้จำลองรูปท้าวเวสสุวัณนั่งถือกระบองและด้านตรงข้ามเป็นรูปอาฬวกะยักษ์นั่งซ้ายขวารักษาองค์พระพุทธชินราชอีกด้วย
ในชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่ครั้งโบราณมาจนกระทั่งทุกวันนี้  เราก็ยังเห็นการเคารพบูชาท้าวเวสสุวัณกันทั่วไปตามชนบท แม้กระทั่งในเมืองเองก็ตาม  เมื่อมีความเคารพนับถือเกิดขึ้นย่อมมีการจำลองรูปท้าวเวสสุวัณ เพื่อเป็นเครื่องบูชา  บรรดาท่านโบราณาจารย์จึงได้ประดิษฐ์คิดค้นรูปแบบของท้าวเวสสุวัณขึ้น  บางท่านอาจจะสร้างด้วยเนื้อผงบ้าง  เนื้อชินบ้าง แกะสลักจากไม้บ้าง  เป็นรูปปั๊มโลหะ หรือแม้กระทั่งทำเป็นเครื่องลางของขลัง เช่น มีดหมอ ผ้ายันต์ เป็นต้น  แล้วลงอักขระเลขยันต์ปลุกเสกจนมีความเข้มขลัง

 

ทางด้านวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังได้มีการสร้างรูปเหมือนท้าวเวสสุวรรณขึ้นในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็บรูปหล่อลอยองค์ทั้งที่เป็นปางเทวดา และปางยักษ์ จากเกจิอาจารย์หรือวัดต่างๆ รูปจำลองท้าวเวสสุวัณที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในวงการพระเครื่องนั้น  เห็นจะได้แก่  สำนักวัดสุทัศน์ เป็นลักษณะรูปหล่อจำลองท้าวเวสสุวัณสร้างโดย พระมงคลราชมุนีหรือพระศรีสัจจญาณมุนี (สนธิ์  ยติธโร) อันเป็นสมณศักดิ์เดิมของท่านก่อนได้รับเลื่อนเป็น “พระมงคลราชมุนี” ผู้สืบทอดการสร้างพระกริ่งจากสมเด็จพระสังฆราช (แพ)  การสร้างรูปหล่อท้าวเวสสุวัณ มีมูลเหตุมาจากเมื่อครั้งที่ พระมงคลราชมุนีไปดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถวัดศรีจอมทอง (วัดตีนโนน) อ. พระพุทธบาท  จ. สระบุรี  ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านเกิดของท่าน ประมาณปี พ.ศ. 2490  ในสมัยนั้น ยังมีความเชื่อในเรื่องภูติผีปีศาจอยู่มาก โดยเฉพาะเรื่องผีปอบมาสิงร่างคน  กินตับไตไส้พุงจนคนที่ถูกสิงนั้นตายลงไป จะว่าไปแล้วบ้านเมืองในสมัยนั้นโดยเฉพาะชนบทที่ห่างไกล  ยังคงด้อยความเจริญอยู่มาก การคมนาคมยังไปไม่ถึงเหมือนเช่นปัจจุบันนี้แต่สระบุรีก็เป็นป่าลึก  ชุมนุมไปด้วยไข้ป่าทำให้ผู้คนต้องล้มตายลงไปปีละไม่ใช่น้อย  ด้วยเหตุนี้พระมงคลราชมุนี จึงได้ดำริสร้างรูปจำลองท้าวเวสสุวัณขึ้นเพื่อแจกจ่ายแก่บรรดาชาวบ้านไว้เป็นเครื่องรางป้องกันภูติผีต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการบำรุงขวัญได้เป็นอย่างดี  ลักษณะของท้าวเวสสุวัณพระมงคลราชมุนีจำลองแบบออกมาเป็นรูปยักษ์ยืนถือกระบอง แต่งองค์ทรงเครื่องมีลวดลายชัดเจนสวยงามมาก  โดยเฉพาะลายกระบองจะชัดเจนเป็นพิเศษ
ส่วนกระแสเนื้อนั้น พระมงคลราชมุนีได้นำชนวนที่ได้จากการเทพระกริ่งรุ่นก่อน ๆ ที่ท่านเทไว้มาเป็นเชื้อผสมลงไปในเนื้อโลหะ  กระแสเนื้อหรือวรรณะที่ได้จะออกไปทางเหลืองทอง  ถ้าเป็นพระที่ผ่านการใช้หรือสัมผัส ผิวจะออกเหลืองอมเขียวเล็กน้อย บางองค์เทด้วยเนื้อเงินล้วนก็มีแต่พบเห็นได้ยากเพราะมีจำนวนน้อย การเทจะเทแบบตันไม่มีกริ่ง  ค่านิยมในรูปหล่อท้าวเวสสุวัณพระมงคลราชมุนี มีสนนราคาอยู่ในหลักพัน แต่ถ้าสวยจัด ๆ แบบคมชัดผิวเดิมมีคราบน้ำทองก็ต้องว่ากันเป็นหมื่น แล้วแต่ความพอใจ
อย่างไรก็ตาม  มีนักสะสมพระเครื่องกล่าวว่าท้าวเวสสุวัณที่พระมงคลราชมุนี สร้างขึ้นมานั้นมิได้มีแต่เฉพาะปี พ.ศ. 2493 เท่านั้น หากก่อนหน้านั้นท่านก็ได้จัดสร้างขึ้นมาแล้ว  กล่าวคือท่านได้สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2482 หล่อเป็นรูปห้าเหลี่ยม เนื้อกระแสออกเหลือง  ด้านหน้าเป็นรูปท้าวเวสสุวัณ ด้านหลังมีทั้งเรียบปรากฏรอยตะไบที่จารอักขระยันต์พุทธซ้อน  หรือตอกโค้ดยันต์พุทธซ้อนและตอกโค้ดดอกจันก็พบ  มีขนาดสูงประมาณ 3.7 เซนติเมตร  กว้าง 1.5 เซนติเมตร
และสร้างขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2483  เป็นรูปท้าวเวสสุวัณลอยองค์  มีขนาดสูงประมาณ 2.9 เซนติเมตร กระแสเนื้อเหลือง, เหลืองอมแดง  และสร้างในครั้งที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2485  พิมพ์เดียวกับที่สร้างในปี พ.ศ. 2483  และครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2493
บรรดาผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังว่า  ถ้าบูชาท้าวเวสสุวัณจะมีความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือน มีโชค มีลาภ ที่ดีที่สุดเห็นจะได้แก่ตรงที่ “กันผี” ได้นี่แหละ  ใครที่คิดว่ากลัวผี ก็ให้รีบเร่งหาไว้เสีย

 

ภาพท้าวเวสสุวรรณของสำนักสยามเทวามงคล สุขุมวิท 46

นอกจากนั้นยังมีวัดและเกจิอาจารย์ต่างๆสร้างท้าวเวสสุวรรณขึ้นอีกหลากหลายรุ่น เพื่อให้คนได้มีไว้บูชาไว้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดี กันอำนาจของภูติผีปีศาจ และดลบันดาลโชคลาภได้ดียิ่งนักท้าวเวสสุวรรณจึงเป็นหนึ่งในมหาเทพที่ได้รับความนิยมบูชาอีกอย่างหนึ่ง

 

ท้าวเวสสุวรรณที่แนะนำให้บูชา

ท้าวเวสสุรรณ อาจารย์สมราชฐ์ ราคาบูชา 300.-

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.