พิธีครอบครูของนาฎศิลป์ไทย และดุริยางค์ไทย

พิธีครอบครู ต่างกับพิธีไหว้ครูทั่วไป เป็นพิธีการยกย่องแ … อ่านเพิ่มเติม พิธีครอบครูของนาฎศิลป์ไทย และดุริยางค์ไทย

Advertisements