บทความทั้งหมด

พิธีครอบครูของนาฎศิลป์ไทย และดุริยางค์ไทย

พิธีครอบครู ต่างกับพิธีไหว้ครูทั่วไป เป็นพิธีการยกย่องแ… Continue reading พิธีครอบครูของนาฎศิลป์ไทย และดุริยางค์ไทย

Advertisements